دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
رئوس برنامه نخستین یادمان اندیشمندان علوم سیاسی ایران چهرشنبه هفدهم اسفند / خانه اندیشمندان علوم انسانی سخنرانی دبیر همایش و رییس انجمن علوم سیاسی ایران رونمایی از تندیس جایزه سال انجمن علوم سیاسی ایران اهدای تندیس سال انجمن به 2 استاد فرهیخته رونمایی از برنامه راهبردی انجمن علوم سیاسی ایران سخنرانی دکتر عبدالرحمن عالم استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران سخنرانی دکتر حمیرا مشیرزاده دانشیار گروه روابط یبن الملل دانشگاه تهران سخنرانی دکتر علی اکبر امینی مدیر گروه علوم سیاسی داشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکزی پخش 2 نماهنگ در "بزرگداشت یاد و خاطره اساتید" و "انجمن علوم سیاسی ایران" اجراء زنده قطعاتی از موسیقی سنتی