دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات

 

به نام خدا

 

بیوگرافی علمی- اجرایی

دکتر مجتبی مقصودی

روزآمد: پاییز 1402  

 

 • دکتری علوم سیاسی، عضو هیات علمی و دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزی (با پایه 28)

 

آدرس الکترونیک:

m.maghsoudi@iauctb.ac.ir         

Maghsoodi42@yahoo.com         

Maghsoudi.Mojtaba@yahoo.com

 

تارنما:                                                  http://drmaghsoudi.ir

 

صفحه ی معرفی علمی در گوگل اسکولار:

https://scholar.google.com/citations?user=ZVtKNiIAAAAJ&hl=en

 

                                All              Since 2018

Citations        67                    38

h-index          4                     4

i10-index          0                  0

 

 

الف) کتابها و مقالات

 

کتاب‌ها

- تحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران 57-1320، تهران، روزنه، 1380.(چاپ دهم 1400)

- تحولات قومی در ایران؛ علل و زمینه‌ها، تهران، مؤسسه مطالعات ملی، 1380. (چاپ دوم 1382)

- قومیت‌‌ها و نقش آنان در تحولات سیاسی سلطنت محمدرضا‌ پهلوی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382.

- تمدن و فرهنگ ایرانی؛ فراسوی مرزها، تهران،انتشارات تمدن ایرانی، 1388.

- نهادهای اجتماعی و همبستگی ملی، تهران، انتشارات تمدن ایرانی، 1390.

- سند راهبردی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، تهران، روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، 1395.

- هویت و همبستگی ملی در نظام آموزشی ایران، تهران، انتشارات تمدن ایرانی، 1391.

- ایران، سیاست، آینده شناسی، تهران، نشر دانشگاهی، 1391.

- چکیده مقالات همایش نهادهای اجتماعی وهمبستگی ملی، دبیرعلمی همایش،تهران، انتشارات تمدن ایرانی، 1386.

- چکیده مقالات همایش ایران، سیاست، آینده شناسی، دبیرعلمی همایش، تهران، انجمن علوم سیاسی ایران، 1389.

- چکیده مقالات همایش حکمرانی، سیاست و دوستی، دبیرعلمی همایش، تهران، انجمن علوم سیاسی ایران، 1392.

- آینده نگاری تعامل سازنده با جهان، تهران، پژوهشکده ی چشم انداز و آینده پژوهی، 1397.

- انجمن علوم سیاسی ایران و سیاست ورزی؛ از اندیشه آرمانشهری تا واقع گرایی، تهران، نشر شورآفرین، 1399.

- نقشه راه دانش سیاست در ایران، تهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی، 1399.

- چکیده مقالات پنجمین همایش سالانه و نخستین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایران؛ دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز، 20 و 21 بهمن 1401، تهران، انجمن علمی مطالعات صلح ایران، تهران، 1401. (انگلیسی و فارسی)

- جامعه شناسی سیاسی، تهران، انتشارات سمت ، زمستان 1401.

- چکیده مقالات همایش هویت و سیاستگذاری، تهران، دانشگاه امام صادق(ع) و موسسه مطالعات ملی، 1401.

- مصالحه سیاسی و توسعه در ایران، در شُرف نهایی سازی و انتشار 1402

 

- آثار منتشره در نشریات دارای رتبه

 1. مقاله: «نظریه استعمار داخلی و توسعه ناموزون در تحلیل منازعات قومی»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره 150-149، بهمن و اسفند 1378 (علمی ـ ترویجی).
 2. مقاله: «نخبگان قومیت‌ها و خشونت قومی (بررسی موردی بحران آذربایجان ایران 25-1324)»، دانشنامه، شماره 32 و 33، بهار و تابستان 1378(علمی _ پژوهشی).
 3. معرفی و نقد کتاب: سیمای استان سمنان؛ عشایر و فرهنگ عامه، علیرضا شاهحسینی و دیگران، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 17، 1383 (علمی ـ پژوهشی).
 4. معرفی و نقد کتاب: تاریخ پرچم ایران: از باستان تا امروز، نصرت‌ا... بختورتاش، فصلنامه مطالعات ملی، سال هفتم، شماره 25، بهار 1385 (علمی ـ پژوهشی).
 5. مقاله: مشارکت انتخاباتی اقوام در ایران (بررسی موردی؛ انتخابات ریاست جمهوری)، فصلنامه مطالعات ملی، سال هفتم، شماره 28، زمستان 1385 (علمی ـ پژوهشی)
 6. مقاله: بررسی توصیفی عناوین پایان نامه های رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال دوم، شماره 5 ، زمستان 1385(علمی پژوهشی)
 7. مقاله: جایگاه هویت در پایان نامه های دانشجویی، فصلنامه مطالعات ملی، سال هشتم، شماره 31، پاییز 1386 (علمی - پژوهشی)
 8. مقاله: ضرورت گونه شناختی روش های مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران ، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال دوم، شماره 7، تابستان1386 (علمی- پژوهشی)
 9. مقاله: اس.ام.اس و کارکرد های سیاسی اجتماعی آن؛ تجربه های ایرانی، نمونه های جهانی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی،سال بیست و دوم، شماره 245-246، بهمن و اسفند 1386(علمی ترویجی)
 10. معرفی و نقد کتاب: فرهنگ و هویت ایرانی و جهانی شدن ،فصلنامه مطالعات ملی، سال نهم، شماره35، پاییز 1387(علمی پژوهشی)
 11. مقاله: جایگاه گردشگری در تعمیق همبستگی ملی در ایران ، فصلنامه مطالعات ملی،سال دهم،شماره37،بهار 1388(علمی پژوهشی)
 12. مقاله: دگرگونی مفهوم تروریسم؛ بررسی موردی تروریسم در هند، اطلاعات سیاسی اقتصادی ، سال 23،شماره 260-259 ، فروردین و اردیبهشت 1388 (علمی ترویجی)
 13. مقاله: الزامات بازنگری درس سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ مقطع کارشناسی رشته علوم سیاسی، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال پنجم، شماره 18، بهار 1389(علمی- پژوهشی)

14- Article: Solutions out of the crisis of democracy in the Middle East, Canadian Social Science, Volume 7 , Number 1, 2011. (CSS indexed by 16 famous databases: ProQuest Central, AMICUS , ABI/INFORM Global , …)

15- مقاله: بررسی تطبیقی جایگاه سیاست خارجی در قانون اساسی ایران، آمریکا، فرانسه، هند، ترکیه و افغانستان، رهیافت سیاسی و بین المللی، سال پنجم، شماره 19، پاییز 1388( علمی- پژوهشی).

16- مقاله: مسئله جمعیت در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی؛ فرصت ها و چالش ها، فصلنامه علوم سیاسی و روابط بین الملل، سال سوم، شماره 10، بهار 1389 (علمی- پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی) .

17- مقاله: بررسی نمادها و آیین های مشروعیت بخش در برنامه های صدا و سیما- با تاکید بر مناسک مذهبی، فصلنامه علوم سیاسی و روابط بین الملل، سال چهارم، شماره 14، بهار 1390( علمی- پژوهشی).

18- نقد و بررسی کتاب: موسیقی، هویت ملی و سیاست مکانی بین جهان و منطقه، ایان بیدل و ونسا نایتز، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 41، بهار 1389، ( علمی- پژوهشی).

19- نقد و بررسی کتاب: جوان، هویت و رسانه دیجیتالی، فصلنامه مطالعات ملی، سال دوازدهم، شماره 46، تابستان 1390

20- جایگاه انجمن های علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات سازمان ملل در رشد علمی و کاربردی کشور، فصلنامه مطالعات بین المللی ISJ ، شماره 32، بهار 1391.(علمی- ترویجی )

21- مقاله: مشارکت سیاسی زنان افغانستان در ساختار جدید قدرت پس از 11سپتامبر، فصلنامه علوم سیاسی و روابط بین الملل، سال چهارم، شماره 17، زمستان 1390( علمی- پژوهشی)..

22- مقاله: چالش های سینمای ایران برای حضور در عرصه بین المللی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فصلنامه علوم سیاسی و روابط بین الملل، اخذ پذیرش به شماره  223/91- ف  مورخ  5/10/ 1391.

23- مقاله: تحلیل رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 1390 - 1368، فصلنامه علوم سیاسی و روابط بین الملل، اخذ پذیرش به شماره  231/91- ف  مورخ  15/11/ 1391.

 1. Article: The Role of New Communication Tools in the Advancement of Social Movements in North of Africa, Research Inventy: International journal of Engineering and Science (IJES), Vol. 1, Issue 10, December 2012. With Shaghayagh Haydari

(علمی- پژوهشی بین المللی )

 1. مقاله: بررسی سیاست های قومی جمهوری اسلامی ایران در قبال کردها در دولت اصلاحات، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال هفتم، شماره 28(4)، پاییز 1391(علمی- پژوهشی).
 2. معرفی و نقد کتاب: بنیادهای هویت ملی ایرانی؛ چهارچوب نظری هویت ملی شهروند محور، فصلنامه سیاست (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، دوره 42، شماره 2، تابستان 1391( علمی- پژوهشی).

27-  مقاله: شاهنامه عرصه تعامل فرهنگی- هویتی ایران با کشورهای فارسی زبان، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال چهارم، شماره 14، زمستان 1390.

28-مقاله: نقش ابزارهای تازه ارتباطی در پیشبرد جنبشهای شمال آفریقا، اطلاعات سیاسی اقتصادی، دوره جدید، سال بیست و هفتم، ش 290، زمستان 1391.

29- مقاله: همگرایی در آذربایجان، فصلنامه مطالعات ملی، سال چهاردهم، شماره 53، بهار 1392( علمی- پژوهشی).

 30- مقاله:تحلیل توصیفی واستنادی مقالات پژوهشنامه علوم سیاسی، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال نهم، شماره اول( مسلسل 33)، زمستان 1392( علمی- پژوهشی)..

31- مقاله: بررسی روش شناختی و نظری مطالعه های مرزهای قومی، فصلنامه علمی- ترویجی، علوم و فنون مرزی، سال چهارم، شماره 4، زمستان 1392.

32- مقاله: انسان به مثابه دال مرکزی در گفتمان اعتدال، مطالعه الگوی حکومتی علی (ع)، رهیافت های سیاسی و بین المللی، سال5، شماره 35، پاییز 1392( علمی- پژوهشی).

33- مقاله: بررسی سیاستگذاری گردشگری در کشورهای اسلامی(با تاکید بر کشورهای ایران، ترکیه و مالزی) فصلنامه سیاست جهانی، دوره پنجم، شماره اول، بهار 1395( علمی- پژوهشی).

 34- مقاله: نگرش انتقادی از درون به اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی ایران؛ درس هایی برای مصالحه، پژهشنامه علوم سیاسی، سال 11، شماره اول(مسلسل 41)، زمستان 1394( علمی- پژوهشی).

35- مقاله: تحلیل توسعه سیاسی در ایران از منظر الگوی هویتی، فصلنامه مطالعات ملی، سال هفدهم، شماره 4(مسلسل 68)، زمستان 1395( علمی- پژوهشی).

36- مقاله: نقش موسیقی کردی در آیین های بومی- محلی کرمانشاهان، مجله مدیریت فرهنگی، سال هشتم، شماره 26، زمستان 1393( علمی- پژوهشی).

37- مقاله: تحلیل الگوی فرهنگ سیاسی در متون درسی دوره راهنمایی (کتاب های تعلیمات اجتماعی و فارسی 1380-1357)، فصلنامه علوم اجتماعی(علامه طباطبایی)، شماره 71، زمستان 1394.

38- Performance Analysis of Cultural Diplomacy of Iran in Central Asia, International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS), Vol 2, No 2 ( September 2015) , ISSN 2356-5926

39- مقاله: تحلیل فرهنگی سیاست حضور زنان در مجلس شورای اسلامی ایران، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال یازدهم، شماره 4، پاییز 1395( علمی- پژوهشی).

40- مقاله: علایق زنان و مشارکت سیاسی پارلمانی در جمهوری اسلامی، رهیافت های سیاسی و بین المللی، سال هفتم، شماره 46، تابستان 1395( علمی- پژوهشی).

41- Article: Public Policy to Attract Private Sector Investments: Case study on Development of Small- Scale generators in Power Industry, Review of History and Political Science, ISSN 2333-5718 (Print) 2333-5726 (Online) Vol. 5, No. 1. (Under the monitoring of world's reputed indexing organizations like ISI, Scopus and PubMed). Dec 30, 2017

42- مقاله: سنجش هویت جمعی ایرانیان؛ با تاکید بر همبستگی اجتماعی، فصلنامه مطالعات ملی، سال نوزدهم، شماره 3(مسلسل75)، پاییز 1397(علمی- پژوهشی).

43- مقاله: کژنگاری در تاریخ معاصر ایران؛ با تاکید بر تحویلی نگری مفاهیم سیاسی(بررسی موردی؛ مرکز اسناد انقلاب اسلامی)، دو فصل نامه جستارهای تاریخی، سال نهم، شماره اول، بهار و تابستان 1397(علمی- پژوهشی).

44- مقاله: بررسی نقشِ هویت در سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر بازدارندگی همه جانبه و متعارف گرایی، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، دوره 8، شماره 29، زمستان 1397. مجتبی مقصودی (نویسنده مسئول)، علی آجورلو 

45- مقاله: امکان یا امتناع مصالحه در گفتمان های سیاسی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال چهاردهم، شماره 53، زمستان 1397.

46- مقاله: چالش های اپوزیسیون انگاری انجمن های علمی علوم اجتماعی در ایران و تاثیرآن بر توسعه سیاسی، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال چهاردهم. شماره نخست(53)، زمستان 1397.

48- مقاله: تحلیل الگو و سازوکارهای مصالحه سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی (گذار از خصومت به رقابت)، جستارهای سیاسی معاصر، دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 31، تابستان 1398.

49- مقاله: تحلیل روند دگرگونی فرهنگ سیاسی نسل‌های اجتماعی شهر سنندج، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره 8، شماره 4، زمستان 1398. غریب سجادی، مجتبی مقصودی (نویسنده مسئول)

50- مقاله: عدالت هویتی و اقلیت‌های فرهنگی نقد و بررسی کتاب شهروندی چندفرهنگی اثر ویل کیملیکا، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، دوره 19، شماره 7 - شماره پیاپی 71، مهر 1398.(شایسته تقدیر از سوی هیئت داوران هفدهمین جشنواره نقد کتاب) مجتبی مقصودی، شهاب دلیلی(نویسنده مسئول)

51- مقاله: طیف سنجی رویکرد مطبوعات سیاسی در قبال عملکرد دولت در دوران شیوع بیماری کرونا در ایران، فصلنامه وسایل ارتباط جمعی رسانه، سال 31، شمار 2(پیاپی 119)، تابستان 1399.

52- مقاله: چالش های تحقق دموکراسی در عراق با تاکید بر اقلیم کردستان ( 2003 الی 2019)، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، دوره 11، شماره 1، زمستان 1399. عبدالرحیم قادری، مجتبی مقصودی (نویسنده مسئول)، محمد مهدی مجاهدی، صادق زیباکلام

53- مقاله: آسیب شناسی سیاستگذاری مطبوعاتی در ایران بر اساس گفتمان رهبران انقلاب (تحلیل گفتمان بیانات امام خمینی (ره) و حضرت آیت الله خامنه ای درباره مطبوعات)، دین و ارتباطات، سال بیست و هفتم شماره ۲ (پاییز و زمستان ۱۳۹۹).

54- مقاله: بررسی نقش سیاسی- امنیتی شبکه های اجتماعی مجازی بر امنیت ملی ج. ا.ا.، پژوهش های حفاظتی- امنیتی، دوره 8، شماره 29، بهار 1398 غلامرضا ندری؛ احمد بخشایشی؛ علی دارابی؛ مجتبی مقصودی

55- مقاله: آینده پژوهی عوامل تاثیرگذار بر مشارکت انتخاباتی جوانان در انتخابات ریاست جمهوری، فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران، سال سوم، شماره ۴ (پیاپی ۱۲)، زمستان ۱۳۹۹، محسن امیری، سیمین حاجی پور ساردویی، مجتبی مقصودی، رضا کاویانی

56- مقاله: شناسایی عوامل موثر بر گسترش گروه های رادیکال قومی- مذهبی در ایران، علوم و فنون نظامی، شماره 56، تابستان 1400، تورج گیوری، علی اصغر زرگر، مجتبی مقصودی و بابک نادرپور

57- مقاله: آسیب شناسی تشکل های دانشجویی در ایران: مقایسه دفتر تحکیم وحدت و جامعه اسلامی دانشجویان، فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران، دوره 3، شماره 3 (پیاپی 11)، پاییز 1399، ناصر فرزان فر؛ اکبر اشرفی؛ مجتبی مقصودی؛ علی دارابی.

58- مقاله: تحلیل اثر بحران کرونا در رفتار سیاسی جامعه بر پایه ی غریزه مرگ فروید، نشریه جامعه شناسی سیاسی ایران، سال سوم شماره 4 (پیاپی 12)، زمستان 1399، مهدی مزینانی، محمرضا مایلی ، حسین تفضلی ، مجتبی مقصودی

59- مقاله: مصالحه سیاسی و توسعه در ایران؛ بررسی چند گزاره ی نظری و انضمامی، پژوهشنامه علوم سیاسی، دوره 16، شماره 4(64) ، پاییز 1400.

60-مقاله:  مداحی و سیاست ورزی در جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر مداحان و شاعران آئینی)، فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران،  انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400، غلامرضا پابرجا، مجتبی مقصودی

61- مقاله: ساختار سیاسی حاکم و تحولات دفتر تحکیم وحدت، فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران، سال چهارم شماره ۲ (پیاپی ۱۴، تابستان ۱۴۰۰)، ناصر فرزان فر ، اکبر اشرفی، مجتبی مقصودی ، علی دارابی.

62- مقاله: رویکرد جنبش‌های اجتماعی و سندیکاهای کارگری پس ازانقلاب اسلامی، پژوهش های سیاسی جهان اسلام، دوره ۱۱، شماره ۴، زمستان ۱۴۰۰، صفحات ۷۵-۴۹، حسین چراغی، علی اشرف نظری، مجتبی مقصودی              

63- مقاله: بررسی انتقادی مطالعات قومی از منظر صلح، فصلنامه مطالعات ملی، دوره 23، شماره 89 ، بهار 1401، صص 81-97

64- جوانان و کارزارهای انتخاباتی در ایران : مطالعه موردی انتخابات یازدهم و دوازدهم ریاست جمهوری، فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، دوره 21، شماره 55، بهار 1401. محسن امیری، سیمین حاجی پور، مجتبی مقصودی، رضا کاویانی.

65- بررسی نقش دولت در توسعه بازارسرمایه ایران (1384 تا 1396 ه.ش)، فصلنامه بورس و اوراق بهادار، دوره 15، شماره 57، بهار 1401، مجتبی مقصودی (نویسنده مسئول)، سعید اسلامی بیدگلی، امیررضا خطیر، صفحه 321-340

66- مقاله: آسیب شناسی سیاست گذاری مهاجران افغانستانی در ج. ا. ایران، فصلنامه سیاستگذاری عمومی، دوره 8، شماره 2، تابستان 1401.صص 109- 123

67- مقاله: دولت‌ها و مسئولیت اجتماعی‌نهادی صلح‌سازی در جوامع چندفرهنگی، فصلنامه دولت پژوهی، سال هشتم، شماره 29 ، بهار 1401. صص 60-85

68- مقاله: بررسی کنش های کارگری در سپهر سیاسی جمهوری اسلامی ایران(ابعاد و رویکردها)، ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران، دوره 5، شماره 5، مرداد 1401 حسین چراغی، علی اشرف نظری، مجتبی مقصودی

69- مقاله: بررسی رابطه نظام های سیاسی و توسعه بازار سرمایه، جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 5، شماره 4، تیر 1401، امیررضا خطیر، مجتبی مقصودی (نویسنده مسئول)، سعید اسلامی بیدگلی

 70- مقاله: مهاجرت و مرزهای بشردوستانه؛ نقض حقوق بشر به نام حقوق بشر در اتحادیه اروپا، فصلنامه مطالعات بین المللی، سال 19، شماره 1 (پیاپی73)، تابستان 1401.

71- مقاله بررسی مقایسه ای الگوی حکمرانی خوب بین دو کشور مصر و ‌تونس از ۲۰۱۱تا ۲۰۱۹، فصلنامه مطالعات بین المللی، سال 19، شماره 2 (پیاپی 74)، پاییز 1401، یلدا بهرامپور، ابوالقاسم طاهری، مجتبی مقصودی

72- مقاله: مرز و مهاجرت: بررسی وضعیت دوگانه مهاجرین افغانستانی و اوکراینی، فصلنامه علوم و فنون مرزی، دوره 12، شماره 1، شماره پیاپی 44، بهار 1402. صفحه 126-145.

73- بررسی تطبیقی کارنامه‌ی هیات موتلفه اسلامی در دوران اصلاحات و اصول‌گرایی، ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران، دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 820-838  ابراهیم فریدون صمدی؛ علی اکبر امینی؛ مجتبی مقصودی؛ رضا جلالی.

74- بررسی و تحلیل زمینه ها و نقش جنبش دهقانی در مشروطیت گیلان براساس نظریه بسیج منابع، ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران،  دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 2604-2630، علیرضا زادبر؛ جلال درخشه؛ مجتبی مقصودی.

75- تحلیل جامعه شناختی از منافع و کنش گری انجمن ها و احزاب سیاسی در مشروطه گیلان انجمن عباسی- اجتماعیون عامیون، جامعه پژوهی فرهنگی، سال 13، شماره 3، پاییز 1401، علیرضا زادبر، جلال درخشه، مجتبی مقصودی

76- الگوی مطلوب بازنمایی هویت ملی در کتب درسی پایه ابتدایی بر اساس الگوی فراشناختی، فصلنامه مطالعات ملی، سال 24، شماره  93 ، بهار 1402، مجتبی مقصودی، محمد مهدی گلشاهی، مژگان نیک سیرت فر

77- وقف و کارکرد مشارکت سیاسی در ایران معاصر؛ مطالعه‌ای از منظر نهادگرایی جدید، دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری، شماره 32 , دوره 17 , پاییز-زمستان 1401، علی کریم حدیثی،  مجتبی مقصودی،  اکبر اشرفی،  بابک  نادرپور

78- سیاسی شدن هویت های قومی و مذهبی از منظر مبانی نظری ثبات سیاسی در مصر بعد از بهار عربی (2011-2022)، فصلنامه مطالعات بین المللی، .............. یلدا بهرامپور، ابوالقاسم طاهری، مجتبی مقصودی

79- بررسی تأثیر طایفه گرایی نخبگان فکری و ابزاری بر ابعاد توسعه نامتوازن در شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری (1400- 1392)، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای،.............................. مرتضی صالحی، مجتبی مقصودی و صادق زیباکلام مفرد،

80- تاثیر رویکرد اقتصادی عدالت محور احمدی نژاد بر تامین عدالت اجتماعی، رهیافت انقلاب اسلامی،  پیاپی 63 (تابستان 1402)، فاطمه جعفریان، علیرضا سلطانی، مجتبی مقصودی، مرتضی نبوی.

81-

 

 • برخی دیگر مقالات
 1. «توسعه و منازعات قومی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره اول، پاییز 1377.
 2. «ناهمگونی قومی؛ رهیافت‌هایی چند درباره همسازی سیاسی ـ اجتماعی»، فصلنامه مطالعات ملی، شماره یکم، پاییز 1378.
 3. «نظریه هایی چند درباره ارتباطات»، پژوهش های ارتباطی، شماره ۱۱، 1376.
 4. «ناهمگونی جمعیتی و نظم نوین جهانی»، مجله سروش، سال شانزدهم، شماره 712، 23/7/1373.
 5. «عناصر متشکله ناهمگونی جمعیتی در ایران»، مجله سروش، سال شانزدهم، شماره 724، 17/10/1373.
 6. «دیدگاه‌هایی چند درباره یکپارچگی و وحدت ملی»، علی ابوطالبی، ترجمه مجتبی مقصودی، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 2 و 3، زمستان 78 و بهار 1379.
 7. «اندونزی؛ درس‌هایی از بحران همبستگی»، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 4، تابستان 1379.
 8. «فرهنگ، ارتباطات و تحولات قومی (بررسی نظری)»، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 6، زمستان 1379.
 9. «تأثیر جهانی شدن بر قومیت‌ها»، در: فرهنگ در عصر جهانی شدن؛ چالش‌‌ها و فرصت‌ها، تهران: روزنه، 1382.
 10. «نقش گروه‌های قومی در توسعه اجتماعی»، در: مجموعه مقالات همایش توسعه اجتماعی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1380.
 11. «قومیت‌ها و هویت فرهنگی ایران»، نامه پژوهش، سال ششم، شماره 22 و 23، پاییز و زمستان 1380.
 12. «کردستان عراق؛ چشم‌انداز آینده»، در: مسائل ایران و عراق، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، 1382.
 13. “The Iraqi Kurdistan: It’s present and future”, Iran Review, Iran: Tehran International studies Research Institute, 2003.
 14. «تحولات قومی در جهان آینده»، در: جهان آینده: سلسله گفتارهای فرهنگی درباره جهان آینده، تهران، انتشارات طرحهای ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1384.
 15. «الگوی توسعه کشورهای تازه صنعتی شرق آسیا»، فصلنامه مصباح، شماره 15، پاییز 1374.
 16. «نظریه‌هایی چند درباره ارتباطات»، فصلنامه پژوهش و سنجش، سال چهارم، شماره 11، بهار 1376.
 17. «تعیین حدود، وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری»، (به اتفاق پدرام سعید)، مجله مجلس و پژوهش، سال نهم، شماره 36، زمستان 1381.
 18. «سیاست‌های قومی در ایران معاصر»، در: مجموعه گفتارهای همایش علمی هویت ملی، بررسی نقش اقوام، تهران، معاونت اجتماعی وزارت کشور، 1383.
 19. «نقش گروه‌های قومی در شکل‌دهی به نظام سیاسی عراق، با تأکید بر کردها»، در: عراق پس از سقوط بغداد، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، 1384.
 20. «نقش گروه‌های قومی در گفتمان ملیت‌خواهی در دوران معاصر (1940-1900 میلادی)»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره 2، زمستان 1384.
 21. «ما و دموکراسی؛ آسیب‌شناسی جمهوری اسلامی ایران از چشم‌انداز هویت‌خواهی‌های قومی»، در: مجموعه مقالات آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی، مشهد، سنبله، 1385.
 22. «گروه‌های دوستی پارلمانی و نقش آن در سیاست خارجی: مطالعه موردی ایران، مجله مجلس و پژوهش، سال دوازدهم، شماره 48، تابستان 1384.
 23. ‌«ژورنالیسم قومی»، خردنامه همشهری، شماره 20، 1386.

24-“Ethnicity and Violence in Iran”, in: Manjit Singh & D.P.Singh(eds) ,Violence: Impact and Intervention, New Delhi :Atlantic,2008.

25-“The Ethnic Kurds and the Iraqi Nation: the Bricolage of Plural Identity in the West Asian Region”, in: Bi-annual journal International Politics, Vol.1, No.II, Summer & Autumn 2008

 1. “The Era of Globalization And The Socio-political Impacts of SMS In Iran” ,in: Tad
 2. eusz Siwek & Vladimir Baar(editors),Globalisation and its impact on Localities, Ostrava: University of Ostrava,2008.

27-“Corporate Social Responsibility in The Development of Multiethnic Societies. Case study :Iran’s Sistan and Balochistan Province”, in: Bi-annual journal International Politics, Vol.2, No.III, Winter & Spring 2009.

28- بررسی نقش سید جمال الدین اسد آبادی در شکل گیری مطبوعات در تبعید، در: آرا و اندیشه سید جمال الدین اسد آبادی (به اهتمام بهرام نوازنی) تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1388 .

29- جایگاه قومیت ها در تعریف منافع ملی، فصلنامه روژه ف، سال چهارم، شماره 11،12 و 13، بهار، تابستان و پاییز 1388.

30- تاملی نظری در ماهیت تحولات هویتی- تمدنی، در کتاب: تمدن ایرانی؛ فراسوی مرزها، تهران، انتشارات تمدن ایرانی، 1388.

31- ظرفیت های گردشگری خلیج فارس و کارکردهای آن، فصلنامه تخصصی رهیافت، سال اول، شماره اول، بهار 1389 .

32 -  الزامات بازنگری در مناسبات ایران با حوزه فارسی زبانان، در سی دی: مجموعه مقالات دومین همایش بازنگری روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی و چشم انداز آینده، 4و5 آبان 1389، دانشگاه فردوسی مشهد.

33- “ Iran and Regional Approaches during the Age of Globalization”,In conference CD: Proceeding , Asian Identities: Trends in a Globalized World, By Faculty of Social Sciences, Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand, February 9th – 11th ,2011

34- بررسی وجوه تشابه و تفاوت جنبش های عربی در کشورهای خاورمیانه، فصلنامه ره نامه سیاستگذاری، سال دوم، شماره دوم( 4مسلسل)، تابستان 1390.

35- رویکرد روشنفکران ایرانی در عصر مشروطیت؛ بررسی موردی روزنامه قانون، در: مجموعه مقالات برگزیده پنجمین همایش مشروطه پژوهی- مشروطه خواهی و روشنفکری در ایران( به اهتمام احسان شاکری خویی)، تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1389 .

36- ماهیت و اهداف تروریسم در پاکستان، درکتاب: پاکستان؛ چالش های داخلی و سیاست خارجی (تدوین محمود واعظی، گردآوری ولی کوزه گر کالجی)، تهران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1390.

37- دورنمای تحقق سند چشم انداز در پرتو الگوی مسئولیت پذیری مشترک اجتماعی؛ بررسی موردی استان سیستان و بلوچستان، در مجموعه مقالات همایش ملی اقوام در ایران 1404، دبیرخانه مجمع تشخیص نظام، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد و پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی، بهمن 1390.

38- تاثیر استانی شدن انتخابات مجلس بر وظیفه نمایندگی، فصلنامه ره نامه سیاستگذاری، سال دوم، شماره چهارم( 6مسلسل)، زمستان 1390.

39- آینده شناسی موسیقی اجتماعی- سیاسی ایران، در کتاب: ایران، سیاست، آینده شناسی، تهران، انجمن علوم سیاسی ایران و نشر دانشگاهی، 1391.

40- "بایسته های نظام آموزشی ایران در حوزه سیاستگذاری های هویتی و همبستگی ملی"، در کتاب: هویت و همبستگی ملی در نظام آموزشی ایران، تهران، انتشارات تمدن ایرانی، 1391.

41- "الزامات پایه ای حکمروایی خوب در شهرهای کانونی"، در کتاب: حکمروایی خوب شهری، زیر نظر رضا صالحی امیری، سه جلد، جلد3، تهران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، 1391.

42- "مشارکت سیاسی زنان در فرایند تصمیم گیری های پارلمانی؛ با تاکید بر گفتمان اعتدال" ، در کتاب: زنان، اعتدال و توسعه، زیر نظر سید محمد امین قانعی راد و شهیندخت مولاوردی، سه جلد، جلد2، تهران، انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1394.

43- "رعایت حقوق قومیت ها الزامی است"،  در کتاب: برابری و رفع تبعیض، به اهتمام اصغر زارع کهنمویی، تیریز، نشر موغام، 1394.

44- هویت ها، تفاوت ها و جهانشمولی حقوق بشر، فصلنامه حقوق بشر، جلد 8، شماره 1 و 2(پیاپی 15 و 16)، 1392.

45- بررسی وضعیت احساس بی عدالتی قومی؛ راهکارها و راهبردها، در مجموعه مقالات گزارش وضعیت اجتماعی  کشور، ( گردآورندگان: غلامرضا غفاری و محمد رضا جوادی یگانه)، جلد سوم، تهران، شورای اجتماعی کشور؛ پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1395.

46- مصالحه جویی سیاسی در ایران و چالش های آن؛ مطالعه ی موردی: دولت چهارم قوام السلطنه 1324 -1326ه و دولت موقت مهندس بازرگان1358- 1357، در مقالات همایش ملی دولت پژوهی؛ واکاوی های نظری، کاربردی و آسیب شناسی، به اهتمام وحید سینایی، مشهد، 1395.

47- هویت های غیرمنعطف، عمده بنیان نظری تعارضات انقلاب اسلامی و دولت اسرائیل در عصر ارتباطات، فصلنامه سیاست، سال چهارم، شماره 1، پاییز 1396.

48- مطالعه و صلح در خاورمیانه؛ شناخت وضعیت و نسبت ها، مجله بین المللی پژوهش ملل، دوره سوم، شماره 26، بهمن 1396.

49- حاشیه و تحقیر؛ تصویری از رنج های مضاعف(صورت بندی ناآرامی های دی ماه1396)، در اعتراضات و ناآرامی های دی ماه 1396:تحلیل ها و برآوردها، به اهتمام ابراهیم حاجیانی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی 1397.

50- تحولات و سیاست قومی در ایران، در کتاب: مدیران راهبردی، به اهتمام محمد تقی آذرشب، حمید رضا قوام ملکی، سید محمد جواد مومنی، جلد اول، تهران، انتشارات تربیت مدیر، 1396.

51- برگزاری همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق وتاثیرات آن بر کردهای ایران، فصلنامه پژوهش های سیاسی و بین المللی،دوره 10، شماره 39، تابستان 1398، صفحه 327-347(مشترک با احمد حیدری، سید مصطفی ابطحی، حمید احمدی، احمد ساعی)

52- بررسی نقش نهادهای انجمنی بر افزایش ثبات و کاهش خشونت در ایران، در ششمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور، رسالت انجمن های علمی در تبیین مسائل راهبردی کشور،تهران، شورای انجمن های علمی ایران، دانشگاه خاتم، 30 بهمن 1397.

53- تأمّلی سازه انگارانه بر نقش هویت در سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر خودکفایی دفاعی، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال چهاردهم، شماره49، زمستان 1398.

54- نقش و جایگاه انجمن علوم سیاسی ایران در مسیر ناهموار گفتگوی انتقادی و مصالحه سیاسی در ایران، در کتاب: نقشه راه دانش سیاست در ایران(به اهتمام دکتر مجتبی مقصودی) تهران، خانه اندیشمندان علوم سیاسی، 1399.

55-A New Approach to Public Policy Studies Relying on the Theory of Critical Discourse Analysis Studies the State as a Discourse, International Journal of Political Science, Vol 9, No 2, Summer 2019, (pp.41-63). ISSN: 2228-6217

56- مقدمه ای بر مطالعات زنان در عصر پسا کرونا، در کتاب: مجموعه یادداشت های زنان و سایه بانی صلح در عصر پسا کرونا، به اهتمام کمیته زنان و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران، تهران، انتشارات مجد، 1399.

57- مقاله کوتاه: ایران و انعقاد دو پیمان مودّت تاریخ ساز در سال 1921، در کتاب »در سایه یکصدسالگی درخت دوستی«، به قلم دانشگاهیان ایران و افغانستان، به اهتمام ماندانا تیشه یار و رُز فضلی، با حمایت انجمن علمی مطالعات صلح ایران و پژوهشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، نشر فروغ سپهر، 1402.

58- تحلیل فرهنگ سیاسی جوانان و عوامل زمینهای مؤثر بر آن در شهر سنندج، فصلنامه مطالعات سیاسی، دوره 13، شماره 51 ، بهار 1400. غریب سجادی، مجتبی مقصودی(نویسنده مسئول)، محمدعلی خسروی

59- Youth Attendance Foundation Data Analysis and Election Tools: A Case

Study of the 11th & 12th Presidential Elections, International Journal of Political Science, Vol 12, No 1, (No 33), May 2022, 143- 160. Mohsen Amiri؛ Simin Hajipour sarduie؛ Mojtaba Maghsoudi؛ Reza Kavyani

60- روند پژوهی نظام سیاسی، نیروهای اجتماعی و بازار سرمایه در دهه اول پیروزی انقلاب اسلامی، فصلنامه پژوهشهای سیاسی و بین المللی، سال سیزدهم، شماره پنجاه و یکم، تابستان 1401، امیررضا خطیر، مجتبی مقصودی (نویسنده مسئول)، سعید اسلامی بیدگلی.

61- مقاله: بررسی و تحول الگوهای کلان قدرت سیاسی سیستان در جمهوری اسلامی ایران، مجله بین المللی پژوهش ملل، دوره هفتم، شماره 76، خرداد 1401، مجتبی مقصودی و فریدون هراتی

62- مقاله: تحلیل دلایل و کارکرد شکل گیری حوزه عمومی در دوره پهلوی؛ مطالعه ای بر نقش محوری هیئت موتلفه اسلامی و بازار، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال چهاردهم، شماره ،86 تابستان1401، ابراهیم فریدون صمدی، علی اکبر امینی*، مجتبی مقصودی، رضا جلالی

63- مقاله: اصول و بنیادهای صلح مثبت؛ طرح دیدگاهی ایجابی از صلح، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، دوره 19، شماره 63، تابستان 1402، ارسلان عبدالله پور؛ رضا نصیری حامد؛ مجتبی مقصودی

 

ب) طرح‌های پژوهشی پایان یافته

- ناهمگونی جمعیتی و توسعه ملی در ایران، تهران، مؤسسه مطالعات ملی، 1376.

- طراحی و تدوین دوره آموزشی مطالعات تمدنی ایران، تهران، مؤسسه مطالعات ملی، 1384.

- بررسی عوامل همگرایی و واگرایی در اقوام ایرانی؛ با تاکید بر آذری ها، تهران، مرکز مطالعات، تحقیقات و آموزش وزارت کشور، پاییز 1390

- ممیزی مطالعات قومیت در ایران؛ با تاکید بر سلامت اجتماعی، معاونت فناوری ریاست جمهوری، انجمن علوم سیاسی ایران، 1392.

- بررسی وضعیت احساس بی عدالتی قومی در ایران، در گزارش وضعیت اجتماعی  کشور، شورای اجتماعی کشور، خرداد1393.

- تدوین سند راهبردی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، تهران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی، 1395

- قرارداد تالیف کتاب: آینده نگاری تعامل موثر و سازنده با جهان، پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی، شماره 21416- 9472 مورخ 20/5/1395، اتمام بهمن 1396.

- قرارداد آسیب شناسی سیاستگذاری مهاجرت و تابعیت در ایران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. از پاییز 1395 تا اسفند 1396.

ج) همایش‌ها و سخنرانی‌ها

 1. سخنرانی در: همایش ملی ایران در قرن 21، «چشم‌انداز شکاف‌های قومی در اولین دهه قرن بیست‌ویکم»، مؤسسه توسعه دانش و پژوهش ایران و دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، پاییز 1380.
 2. همایش توسعه اجتماعی، «نقش گروه‌های قومی در توسعه اجتماعی»، دفتر امور اجتماعی وزارت کشور و انجمن جامعه‌شناسی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، دی‌ماه 1378، در چکیده مقالات منتشر شد.
 3. دومین همایش طرح مسائل اجتماعی، «عشایر و معمای حل ناشدنی کوچ‌ ـ اسکان»، انجمن جامعه‌شناسی ایران و دفتر امور اجتماعی وزارت کشور، دانشگاه تربیت مدرس، خرداد 1379، در چکیده مقالات منتشر شد. (به اتفاق دکتر بابک نادرپور).
 4. سخنرانی در سمینار: «جهانی شدن: چالش‌ها و فرصت‌ها، جهانی شدن و گروه‌های قومی»، دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، 24/2/1381.
 5. سخنرانی با عنوان: «تأثیر تحولات کنونی عراق بر مسائل قومی ایران»، دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور، 8/11/1381.
 6. سخنرانی با عنوان: «جهان آینده، وضعیت اقوام در جهان آینده؛ رویکردهای نظری»، طرحهای ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کتاب ماه علوم اجتماعی، 23/10/1382. 
 7. سخنرانی با عنوان: «مسائل قومی و آینده آن»، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم سیاسی، 19/2/1383.
 8. سخنرانی در همایش: «هویت ملی؛ بررسی نقش اقوام»،عنوان سخنرانی:« سیاستهای قومی در ایران معاصر»، شورای اجتماعی کشور، وزارت کشور، 2/3/1383.
 9. سخنرانی در : جشنواره بزرگ تابستانی دانشجویانی سراسر کشور، «اقوام و خردهفرهنگها»، معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه، 29/4/1383.
 10. سخنرانی در اوّلین دوره طرح ملی سلسله همایشهای آسیبشناسی انقلاب اسلامی: «ما و دمکراسی؛ آسیبشناسی جمهوری اسلامی ایران از چشمانداز هویتخواهیهای قومی»، مشهد: سالن گردهمایی نور، 11/11/1383.
 11. همایش ملی چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 20 ساله، «وضعیت آرمانی اقوام در سند چشم‌انداز»، اصفهان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دیگران، اردیبهشت 1384.
 12. سخنرانی درهمایش ملی نهادهای اجتماعی و همبستگی ملی، « جایگاه گردشگری در تعمیق همبستگی ملی در ایران » ،تهران، دانشگاه تربیت مدرس 1/12/1386 ( مشترک با بابک ارسیا ).
 13. سخنرانی درهمایش وضعیت آموزش و پژوهش علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران ،»بررسی توصیفی عناوین پایان نامه های رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل»، انجمن علوم سیاسی ایران و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری،تهران،تالار شیخ مرتضی انصاری دانشگاه تهران،26و27 اردیبهشت1386.
 14. همایش آموزش علوم سیاسی؛چشم انداز و راه کارها،«اهداف و سرفصل های دروس تحولات سیاسی-اجتماعی ایران و انقلاب اسلامی ایران در بوته نقد و نظر»، انجمن علوم سیاسی ایران و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری،تهران،تالار شیخ مرتضی انصاری دانشگاه تهران،7و8خرداد1387.

15-International Seminar on Coping with Violence in Today's world,''Ethnic Violence in Iran after The Islamic Revolution'', India,(Punjabi University patiala),February 22-23 , 2007

    16-3rd International Conference Globalization and its impacts on localities,  

 “Globalization Era and the Socio-political Impacts of SMS in Iran”, Czech         Republic, (University of Ostrava,Ostrava),5-7th September,2007

    17-1st International Conference on Social Sciences and Humanities, “The Impact of The Islamic Revolution on Political Science Curriculum of the Bachelor Degrees Iran”, Malaysia,(University Sains Malaysia)18-20th June,2008 .                

18- سخنرانی درهمایش بین المللی بزرگداشت 150مین سالگرد سید جمال الدین اسد آبادی،« بررسی نقش سید جمال الدین اسد آبادی در شکل گیری مطبوعات در تبعید »،دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) و...،قزوین،تالار اجتماعات دانشگاه،23-21 آبان 1387

   19- همایش بین المللی ایران فرهنگی:گذشته،حال و آینده ،«الگوهای جدید منطقه ای در پرتو بسترهای مشترک فرهنگی ایران و آسیای مرکزی»، موسسه مطالعات ملی و مرکزتحقیقات هویت و تمدن آوا، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه امام صادق(ع )، جهاد دانشگاهی،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی...، تهران، تالار شیخ مرتضی انصاری، 23و24دیماه1387

20- همایش وضعیت پژوهش در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران، «معمای اعتماد؛ حلقه مفقوده ی پژوهش های مشترک علمی در رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل»، انجمن علوم سیاسی ایران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،قطب علمی مطالعات خاورمیانه و جهانی شدن دانشگاه شهید بهشتی، تهران، تالار شیخ مرتضی انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 23 اردیبهشت 1388.

21 – Fifth International Conference Hierarchy and Power in the History of Civilizations,” Jungle Movement and Political Power Challenges in Iran (1915 – 1922)”, Moscow, Russian Academy of Sciences Institute for African Studies , June 23 – 26, 2009.

22- سخنرانی درهمایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان ، «چشم انداز ورود نفت به سازمان تجارت جهانی و تاثیر آن بر اقتصاد کشورهای نفتی خاورمیانه» ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ، دانشگاه بین المللی امام خمینی ، استانداری قزوین ، دانشگاه امام صادق(ع)، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه و دانشگاه اصفهان ، قزوین ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی ، 15 و 16 مهر 1388. به اتفاق خانم شقایق حیدری

23- سخنرانی درهمایش بین المللی ایران فرهنگی و جهانی شدن ؛ چشم اندازی به آینده ، « سینمای فاخر ایران؛ بستر تعاملات فرهنگی تمدنی در عصر جهانی شدن » ، موسسه مطالعات ملی ، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس و مرکز تحقیقات هویت و تمدن آوا ، تهران ، دانشگاه تربیت مدرس ، 30 دیماه  1388.

24- سخنرانی با عنوان : راهکار های برون رفت از بحران دموکراسی ، تهران ، دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزی ،15/2/1389.

25- همایش ملی خلیج فارس ، ظرفیت های گردشگری خلیج فارس و کارکردهای آن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سازمان منطقه آزاد قشم ، جزیره قشم ، 18 اردیبهشت 1389.

26- همایش ایران، سیاست، آینده شناسی ، « مشارکت زنان در ساختار نیروهای مسلح ارتش ایران؛ نگاهی آینده پژوهانه»، انجمن علوم سیاسی ایران،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، مرکز بررسی های استراتژیک، دانشگاه آزاد اسلامی،  پژوهشکده مطالعات راهبردی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، دانشگاه امام صادق(ع) ، تهران ، تالار شیخ مرتضی انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، 11 و 12 خرداد 1389.

27- سخنرانی در همایش ایران، سیاست، آینده شناسی ، « آینده شناسی موسیقی اجتماعی سیاسی ایران »، انجمن علوم سیاسی ایران،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، مرکز بررسی های استراتژیک، دانشگاه آزاد اسلامی،  پژوهشکده مطالعات راهبردی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، دانشگاه امام صادق(ع) ، تهران ، تالار شیخ مرتضی انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 11 و 12 خرداد 1389.

28- چکیده و سخنرانی درهمایش مشروطه خواهی و روشنفکری در ایران، « رویکرد روشنفکران ایرانی در عصر مشروطیت؛ بررسی موردی روزنامه قانون»،تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 13 و 14 مرداد 1389.

29- همایش بازنگری روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی و چشم انداز آینده، الزامات بازنگری در مناسبات ایران با حوزه فارسی زبانان، دانشگاه فردوسی مشهد، 4 و 5 آبان 1389.

30 همایش بین المللی اسلام و روابط بین الملل، بررسی فرصت های گردشگری در کشورهای اسلامی ( با تاکید بر کشورهای ایران، ترکیه و مالزی)، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان، رشت، 11 اسفند 1389.

31- International Conference , Asian Identities: Trends in a Globalized World, “ Iran and Regional Approaches during the Age of Globalization”,Bangkok, Thailand, Srinakharinwirot University, February 9th – 11th ,2011.                                         

32 همایش رسانه و آموزش شهروندی، " دولت، رسانه و خلاقیت انتقادی؛ بررسی حقوق شهروندی از طریق پیام کوتاه "، اداره کل آموزش های شهروندی شهرداری تهران، تهران، تالار شمس، 9 و 10 خرداد 1390.

33- همایش ملی فضای مجازی و سیاست، مطالعه چرایی رونق شبکه خانگی و رابطه آن با عرصه عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و انجمن علوم سیاسی ایران، تبریز، 12 آبان 1390. به اتفاق خانم شقایق حیدری

34- سخنرانی درهمایش اقوام در ایران 1404، "  دورنمای تحقق سند چشم انداز در پرتو الگوی مسئولیت پذیری مشترک اجتماعی؛ بررسی موردی استان سیستان و بلوچستان" ، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، 24بهمن 1390.

35- چکیده در همایش بین المللی هویت اسلامی و جهانی شدن، "در جستجوی هویت جدید؛ جوامع اسلامی در عصر جهانی شدن"، موسسه مطالعات ملی و مرکز تحقیقات و هویت آوا، بهمن 1390.

36- سخنرانی درهمایش حکمروایی خوب شهری، "الزامات پایه ای حکمروایی خوب در شهرهای کانونی"، شهرداری تهران، تهران، تالار شمس، بیست و یکم آذر 1391.

37- چکیده در دومین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران، "ظرفیت تعاملات انجمنی در حوزه های علوم انسانی؛ با تاکید بر انجمن های علوم سیاسی و جامعه شناسی"، انجمن جامعه شناسی ایران . خانه اندیشمندان علوم انسانی، تهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی، 5 و 6 دی ماه 1391. به اتفاق خانم منیره عرب

38- چکیده و سخنرانی در دومین همایش کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران، "حقوق شهروندی و گروهی در پرتو مسئولیت ها و محدودیت های جدید دولت در ایران"، انجمن جامعه شناسی ایران، تالار ابن خلدون دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، 25 و 26 اردیبهشت 1392

39- چکیده و سخنرانی در همایش ملی حکمرانی، سیاست و دوستی ، "ما و مسئولیت اجتماعی و تاریخی؛ در ضرورت  گفتمان دوستی در عرصه سیاست ورزی ایرانی"، انجمن علوم سیاسی ایران، خانه اندیشمندان علوم انسانی، تهران، 26 اردیبهشت 1392

40- چکیده و سخنرانی در همایش تبیین مفهوم اعتدال، "مبانی اعتدال و پدیده قومیت در ایران"، انجمن علوم سیاسی ایران ، مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص، تهران، تالار آفتاب، پنجم و ششم شهریور 1392

41- پنجمین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان، تأثیر رسانه های گروهی بر همبستگی سیاسی نخبگان حزبی (مطالعه موردی ایران)، 1392، لینک ثابت ثبت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

html.005_IRANWORLD05-IRANWORLD05-Paper/com.civilica.www://h

42- چکیده و سخنرانی در همایش ملی سرمایه اجتماعی و هویت ملی در ایران، "سرمایه اجتماعی و پدیده قوم گرایی در ایران"، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر و انجمن علوم سیاسی ایران ، آزاد شهر، پانزده آبان 1392.

43- چکیده و سخنرانی در همایش چالش های دولت و نقش راهبردی دانش سیاست در حل آنها، "چالش های دولت و نقش علمی و راهبردی انجمن علوم سیاسی ایران"، مشهد، سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی، بهمن 1392( سی دی)

44- چکیده و سخنرانی با عنوان "یک بستر و دو رویا؛ در مدح و مذمت خشونت"، در همایش نقش آموزش در صلح و توسعه پایدار با تاکید بر کشورهای در حال توسعه، انجمن ترویج علم ایران، تهران، دانشگاه شریف، تالار جابربن حیان، 19 آبان 1393.

45- ارائه سخنرانی در سومین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران با عنوان "جای خالی مشارکت علمی در فرایند تحول و ارتقای علوم سیاسی(نگاهی آینده پژوهانه)" ، انجمن جامعه شناسی ایران، تهران، تالار ایوان شمس، 27 آذر 1393.

46- چکیده و سخنرانی در اولین همایش بین المللی ضرورت گفتگو در علوم انسانی: مطالعات میان رشته ای، " نهاد سازی انجمنی؛ از گفتگوی درون رشته ای تا گفتگوی میان رشته ای( بررسی تجربه دو انجمن علمی)"، تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی، آذر 1394.

47- چکیده و سخنرانی در همایش سیاست و شهر، "شهرها زیر سایه سیاست"، انجمن علوم سیاسی ایران، تهران، آذر 1394.

48- چکیده و سخنرانی در همایش ملی فرهنگ علم و فرهنگ صلح، "ترویج فرهنگ کتابخوانی پیش نیاز گسترش فرهنگ صلح؛ بررسی موردی منطقه خاورمیانه"، تهران، انجمن ترویج علم ایران، آبان 1394.

49- چکیده " بررسی وضعیت احساس بی عدالتی قومی در ایران"، در: گزارش وضعیت اجتماعی کشور؛ کتاب چکیده ها ، شورای اجتماعی کشور(غلامرضا غفاری و محمد رضا جوادی یگانه)،

50- چکیده مقاله در: سومین همایش « کنکاش های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران » با عنوان: مشکله ی مصالحه سیاسی در جامعه ایران، تهران، انجمن جامعه شناسی ایران، 22 و 23 اردیبهشت 1395.

51- ارائه سخنرانی در نشست «برنامه درسی مبتنی بر صلح»، با حضور: «علیرضا صادقی» مسوول گروه برنامه درسی و فرهنگ، «محمد امین قانعی راد» رییس انجمن جامعه شناسی ایران، تهران، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری انجمن علمی مطالعات صلح ایران، در خانه اندیشمندان علوم انسانی، 19 اسفند 1394.

52- ارائه سخنرانی در نهمین نشست از برنامه کرسی مطالعات فرهنگ و ملیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی؛ با عنوان "نهادسازی انجمنی و فرهنگ گفتگویی" ، 23دی ماه 1394.

53- ارائه سخنرانی در نشست تخصصی "نظام آموزش عالی و آموزش زبان مادری"، معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 27 مهر 1395.

54- ارائه سخنرانی در همایش "عمومی سازی علم در عصر فناوری های جدید ارتباطی و اطلاعاتی"، با عنوان "تقلای جامعه پذیری صلح در دوگانه نهاد آموزش رسمی و فضای مجازی" ،در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، انجمن ترویج علم ایران، 19 آبان 1395.

55- ارائه سخنرانی در همایش ملی "پیشرفت پایدار؛ رهیافت تاریخ ، فرهنگ و تمدن دارالولایهء سیستان، با عنوان: "بررسی نقش سازمانهای مردم نهاد محلی در توسعه منطقه سیستان بین سال های 1390 تا 1396"، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

56- چکیده و سخنرانی در همایش ملی " دانشگاه، صلح و توسعهبا عنوان: " نامسیر توسعه و صلح در نظام آموزش عالی ایران"، گنبد کاووس، موسسه آموزش عالی شمس، با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران و انجمن علمی مطالعات صلح ایران، 6 اردیبهشت 1397.

57- چکیده و سخنرانی در همایش بین المللی "تبریز و انقلاب مشروطه ایران"، با عنوان:"انجمن ایالتی تبریز و پیشگامی نهادسازی حزبی در ایران"، تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی. واحد آذربایجان شرقی، 14 مرداد 1397.

58- چکیده و سخنرانی در همایش ملی "توسعه پایدار استان کرمانشاه فرصت ها، چالش ها و چشم انداز" با عنوان: "نخبگان ملی و استانی و مسئله ای به نام توسعه پایدار در استان کرمانشاه"، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی، دوشنبه 19 آذر 1397.

59- چکیده مقاله در همایش ملی؛ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻠﯽ در اﯾﺮان، "ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻓﻀﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ: ﺿﺮورت، ﻣﺒﺎﻧﯽ و راﻫﮑﺎرﻫﺎ" ، با عنوان "ﺑﺮرﺳﯽ دﻻﯾﻞ و زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و راﻫﺒﺮدی ﻧﻬـﺎد داﻧﺸـﮕﺎه"،   تهران، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر، 29 بهمن 1397.

60- چکیده مقاله و سخنرانی در "همایش ملی صلح، وفاق اجتماعی و همبستگی ملی در ایران" با عنوان "خوانش صلح، وفاق اجتماعی و همبستگی ملی در چشم انداز جمهوری اسلامی ایران: بایسته های راهبردی"، تهران، انجمن علمی مطالعات صلح ایران، اسفند 1397.

61- چکیده و سخنرانی در همایش بین المللی نخستین "همایش بین المللی صلح و حل منازعه"، با عنوان "صلح با دیگری، مبنایی برای صلح جهانی؛ بازخوانی مولفه های صلح بر مبنای رویکردی جماعت گرایانه، تهران، دانشگاه تهران. دانشکده مطالعات جهان، اردیبهشت 1398.

62- چکیده و سخنرانی در همایش بین المللی آینده جهان اسلام و افق 1414، با عنوان "در ضرورت صلح پژوهشی در جهان اسلام"، تهران، موسسه آینده پژوهی جهان اسلام و دانشگاه تهران، اردیبهشت 1398.

63- سخنرانی درپنجمین نشست از سلسله نشست های مردم و مشارکت در: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، با عنوان: نظام حزبی و انتخابات در ایران، 6آذر 1398.

64- چکیده در سیزدهمین همایش بین المللی انجمن علوم سیاسی ایران، علم سیاست، ایران امروز و گذارهای پیش رو، با عنوان: علم سیاست مدنی در ایران؛ تثبیت و ضرورت استمرار پیشاهنگی و سیاست حضور در گذارهای پیش رو در ایران، تهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی، 21 آذر 1398.

65- چکیده و سخنرانی در سومین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران، علوم انسانی و اجتماعی و صلح، با عنوان: ارزیابی انتقادی دانش مطالعات قومی از منظر صلح، خانه اندیشمندان علوم انسانی، سوم دی ماه 1398.

66- سخنرانی و چاپ مقاله در ششمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور، رسالت انجمن های علمی در تبیین مسائل راهبردی کشور، با عنوان: بررسی نقش نهادهای انجمنی بر افزایش ثبات و کاهش خشونت در ایران، تهران، شورای انجمن های علمی ایران، دانشگاه خاتم، 30 بهمن 1397.

67- چکیده و چاپ مقاله با عنوان: مصائب صلح با دیگری در خاورمیانه، در چکیده مقالات دومین همایش بین المللی صلح و حل منازعه،(به اهتمام: دکتر محمد سلطانی نژاد)، تهران، دانشگاه تهران(دانشکده مطالعات جهان)، آذر 1399. مجتبی مقصودی و شهاب دلیلی

68- سخنرانی در اختتامیه دومین همایش بین المللی صلح و حل منازعه با عنوان: آسیب شناسی سازمان های مردم نهاد در حوزه صلح،  تهران، دانشگاه تهران، آذر 1399.

69-چکیده و سخنرانی: جایگاه و نقش ایران در معادله پیچیده صلح سازی کشورهای خاورمیانه؛ نگاهی انتقادی، در چهارمین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران با عنوان: چشم انداز صلح در خاورمیانه؛ بحران های نوظهور و سیاست های قدیمی، تهران، دی ماه 1399.

70- سخنرانی در نشست انقلاب اسلامی؛ صلح، امنیت و استقلال، با عنوان: جایگاه صلح در گفتمان انقلاب اسلامی؛ در ضرورت چرخش گفتمانی بسوی صلح و مصالحه فراگیر، تهران، کتابخانه ملی، 13 بهمن 1399.

71- سخنرانی در کنفرانس بین المللی علم سیاست، مطالعات زنان در آینده، با عنوان: مطالعات زنان در پس دیوارهای نادیده انگاری و به حاشیه سپاری، تهران، کمیته زنان انجمن علوم سیاسی ایران، کتابخانه ملی، 16 بهمن 1399.

72- سخنرانی: چالش های پیش روی دستاوردهای زنان در افغانستان با بقدرت رسیدن مجدد طالبان،، در سمپوزیوم ملی زنان؛ امیدها، فرصت ها و چالش های پیش رو در دهه جدید، تهران، انجمن مطالعات صلح ایران، کرسی حقوق بشر، صلح و دمکراسی و دانشگاه شهید بهشتی، 29 شهریور 1400.

73- سخنرانی در مراسم رونمایی از کتاب: اسلام و دموکراسی در ایران؛ سیر مجادلات فقها و روشنفکران درباره نقش آرای مردمی در حکمرانی، تهران، انجمن اندیشه و قلم با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی، 24 ابان 1400.

74- سخنرانی در نشست نقد و بررسی کتاب: ایرانِ به سوی جمهوری اسلامی، تهران، انجمن علوم سیاسی ایران و خانه اندیشمندان علوم انسانی، دوم آذر 1400.

75- چکیده و سخنرانی: دانش مطالعات قومی در چنبره ادبیات ناصلح، ارائه شده در هشتمین همایش روز ملی علوم اجتماعی، علوم اجتماعی و جامعه؛ کارکردهای علوم اجتماعی در جامعه مدنی و سیاستگذاری، انجمن جامعه شناسی ایران، 18 آذر 1400.

76- چکیده و سخنرانی: ارزش های جهانی منطقه فرهنگی نوروز و رسالت دانشگاهیان در شکل دهی به گفتمان حوزه تمدنی نوروز، در پنجمین همایش سالانه و نخستین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایران؛ دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز، 20 و 21 بهمن ماه 1400.  

 

 

د) نقد و معرفی کتاب

1.جهانی ایرانی و ایران جهانی، محسن ثلاثی، فصلنامه مطالعات ملی، سال دوم، شماره 7، بهار 1380.

2.معمای هویدا، عباس میلانی، دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران مرکزی، 3/9/1380.

3.رویکردی انتقادی به جامعه پساصنعتی، گروه نویسندگان، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 69، 70، تیر و مرداد 1382.

4.غفلت از منشاء بینالمللی و منطقهای ناسیونالیسم، اوموت اوزکریملی، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 87، دی 1383، صص 10-8.

5.فرهنگ سیاسی ایران، محمود سریع القلم، سال یازدهم، فصلنامه مطالعات راهبردی،  شماره 40، تابستان 1387، صص475 -457 .

6. فرهنگ و هویت ایرانی و جهانی شدن، فصلنامه مطالعات ملی، سال نهم، شماره35، پاییز 1387.

7. نقد و بررسی کتاب: موسیقی، هویت ملی و سیاست مکانی بین جهان و منطقه، ایان بیدل و ونسا نایتز، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 41، بهار 1389.

8 .  نقد و بررسی کتاب: جوان، هویت و رسانه دیجیتالی، فصلنامه مطالعات ملی، سال دوازدهم، شماره 46، تابستان 1390.

9. بنیادهای هویت ملی ایرانی؛ چهارچوب نظری هویت ملی شهروند محور، فصلنامه سیاست (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، دوره 42، شماره 2، تابستان 1391.

10. عدالت هویتی و اقلیت‌های فرهنگی نقد و بررسی کتاب شهروندی چندفرهنگی اثر ویل کیملیکا، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، دوره 19، شماره 7 - شماره پیاپی 71، مهر 1398.(شایسته تقدیر از سوی هیئت داوران هفدهمین جشنواره نقد کتاب)

 

) نظارت، راهنمایی و داوری علمی

راهنمایی، مشاوره و نظارت بر حدود 200 پایان نامه های دانشجویی و گزارشات علمی و طرح های پژوهشی در دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.

 • مشاور طرح: ارزیابی مطالعات امنیتی و استراتژیک در ایران، مجری طرح: انجمن علوم سیاسی ایران، مدیر پروژه: دکتر احمد سلطانی نژاد، به سفارش: دبیرخانه ممیزی توسعه علوم انسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تابستان 1390.
 • نظارت بر طرح تالیف امنیت بین المللی و جرائم زیست محیطی، اداره کل پلیس بین الملل به شماره   3011د/11/111/4/26 مورخ 3/5/1394.
 • داوری مقالات مجلات: پژوهشنامه علوم سیاسی، مطالعات ملی، علوم و فنون مرزی، پژوهشنامه مطالعات مرزی، ره نامه سیاستگذاری، علوم سیاسی و روابط بین الملل، راهبرد اجتماعی و فرهنگی، پژوهشهای سیاسی جهان اسلام، ژئوپلیتیک، رهیافت های سیاسی و بین المللی، دولت پژوهی، سیاست.
 • داوری دو "نشریه جستارهای سیاسی معاصر" و "آفاق امنیت". بهمن 1396.
 • مشاور طرح "نقش نهادهای مدنی در کارآمدی دولت در جمهوری اسلامی ایران"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، به شماره  1492/21/96/ص مورخ 4/9/1396  

 

و) فعالیتهای اجرایی

  1. واحد مرکزی خبر: مفسر سیاسی در حوزه شرق آسیا، 69-1368.
  2. روزنامه ابرار: همکاری در سرویس سیاسی، 1370.
  3. هفته‌نامه مشعل: مسئول صفحه مقالات، 76-1375.
  4. مؤسسه مطالعات ملی: همکاری پژوهشی، مدیر گروه مطالعات تمدنی ایران، معاونت پژوهشی، 77- 1375 و 1384 تا1392.
  5. فصلنامه مطالعات ملی: مدیر مسئول، عضو هیأت تحریریه، 81-1378، 96-1382(دارای رتبه علمی- پژوهشی).
  6. دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی (تهران ـ مرکزی): دانشیار، عضو هیأت علمی و عضو شورای پژوهشی دانشکده با پایه 24، 86-1373،دبیر کمیته تخصصی علوم سیاسی7-1386،عضو کمیته دکتری1388 و 1389 و کمیته مطالعات منطقه ای از بهمن 1391.
  7. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: کارشناس دفتر مطالعات سیاسی و دبیر شورای راهبردی علمی مطالعات قومی ـ منطقه‌ای، مسئول کمیته سیاست خارجی، مدیر گروه سیاست دفاعی، دی ماه 84-1380.
  8. فصلنامه تخصصی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی: عضو هیأت تحریریه، 85-1382.
  9. موسسه آموزش عالی علمی ـ کاربردی هلال ایران: مدرس مدعو ـ قراردادی، از 1382، تا 1390.
  10. شورای اجتماعی کشور (وزارت کشور): عضو هیأت علمی همایش «هویت ملی؛ بررسی نقش اقوام»، اردیبهشت و خرداد 1383.
  11. انجمن علوم سیاسی ایران: عضو و نماینده هیأت موسس در راه اندازی انجمن علوم سیاسی ایران، نایب رئیس انجمن، 87-1382.(بازرس انجمن از خرداد 1387 تا خرداد1389)
  12. پژوهشنامه علوم سیاسی: مدیر مسئول و عضو تحریریه، 1385 تاکنون(دارای رتبه علمی- پژوهشی).
  13. عضو کمیته علمی همایش: وضعیت آموزش و پژوهش در رشته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در ایران، انجمن علوم سیاسی ایران و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تالار شیخ مرتضی انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، اردیبهشت 1386.

14- عضو تحریریه دو فصلنامه دو زبانه سیاست بین الملل،از زمستان 1386تا1390 .

15- دبیرعلمی همایش ملی: نهادهای اجتماعی و همبستگی ملی، موسسه مطالعات ملی، انجمن ژئوپلیتیک ایران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی،تهران،دانشگاه تربیت مدرس اسفند 1386.

16- عضو کمیته علمی دومین همایش: وضعیت آموزش در رشته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در ایران، انجمن علوم سیاسی ایران و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تالار شیخ مرتضی انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،خرداد1387.

17 -  عضو کمیته علمی همایش بین المللی: ایران فرهنگی:گذشته،حال و آینده ،تهران، تالار شیخ مرتضی انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دیماه 1387.

18 مدیریت و برگزاری نشست علمی: بررسی تهاجم نظامی اسراییل به غزه ،تهران، تالار شیخ مرتضی انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،30/10/1387.

19- عضو کمیته علمی سومین همایش: وضعیت پژوهش در حوزه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در ایران، انجمن علوم سیاسی ایران ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وقطب علمی مطالعات خاورمیانه و جهانی شدن دانشگاه شهید بهشتی، تالار شیخ مرتضی انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، زمان برگزاری اردیبهشت 1388.

20- استاد نمونه دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزی ، دو سال متوالی1387و1388

21- مرکز آموزش علمی - کاربردی سوانح طبیعی : مدرس مدعو ـ قراردادی ،نیمسال دوم سال تحصیلی 88-1387.

22- مدیر گروه علوم سیاسی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزی از آبان ماه 1388 تا دیماه 1389.

23- عضو کمیته علمی و کمیته نهایی داوری همایش: قومیت، همگرایی ملی و امنیت پایدار ، فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی (دفتر تحقیقات کاربردی)، دانشگاه ارومیه، آذر1388

24- عضو کمیته علمی همایش بین المللی: ایران فرهنگی و جهانی شدن ، تهران، دی1388.

25 دبیر علمی همایش : ایران، سیاست و آینده شناسی ، انجمن علوم سیاسی ایران، تهران ، تالار شیخ مرتضی انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،خرداد 1389.

26- عضو کمیته علمی همایش: رویکردی ایرانی به دانش سیاست، انجمن علوم سیاسی ایران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی و انجمن ایرانی روابط بین الملل، تهران، خانه هنرمندان، خرداد 1390.

27- عضو کمیته علمی همایش: نظام بین الملل موجود و نظام بین الملل مطلوب، انجمن ایرانی روابط بین الملل و دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، بهمن ماه 1389.

28- عضو کمیته علمی همایش بین المللی: هویت اسلامی و جهانی شدن ،تهران ، بهمن 1390.

29- عضو کمیته علمی همایش: اقوام در ایران 1404 ،خرم آباد، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و دانشگاه آزاد اسلامی، 24 بهمن1390.

30- اخذ رتبه مقاله برتر در همایش اقوام در ایران 1404، با مقاله: «دورنمای تحقق سند چشم انداز در پرتو الگوی مسئولیت پذیری مشترک اجتماعی؛ بررسی موردی استان سیستان و بلوچستان»، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، 24بهمن 1390.

31- عضو کمیته علمی ششمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران: همایش امنیت منطقه ای در پرتو تحولات جهانی: تحلیل علمی دگرگونی های خاور میانه، تهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی، مهر1391.

32- دریافت لوح سپاس از ششمین جشنواره تجلیل از نخبگان و پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال 1390.

33- دبیر نخستین همایش یادمان فرهیختگان دانش سیاست، انجمن علوم سیاسی ایران، با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، بنیاد فرهنگی مصلی نژاد، پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی، تهران، اسفند 1390.

34- مسئول کارگروه نخبگان کمیسیون چشم انداز و امور نخبگان دبیرخانه مجمع تشخیص نظام، از اسفند 1390 تا زمستان 1392.

35-مسئول کارگروه اقوام کمیسیون چشم انداز و امور نخبگان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام از زمستان سال 1392 تا 1396.

36 رییس انجمن علوم سیاسی ایران، از خرداد 1389 تا اردیبهشت 1393.

37- عضو کمیته علمی اولین همایش بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی اخیر در جهان اسلام، اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم وتحقیقات، اسفند 1391.

38- دبیر علمی هفتمین همایش ملی انجمن علوم سیاسی ایران با عنوان حکمرانی، سیاست و دوستی، انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری شش نهاد مشارکت کننده، تهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی، اردیبهشت 1392.

39- عضوکمیته علمی نهمین همایش ملی خلیج فارس، مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران، تهران، 16/2/1392.

40- عضو کمیته علمی همایش سرمایه اجتماعی و هویت ملی در ایران، دانشگاه آزاد اسلامی. واحد آزادشهر و سه نهاد مشارکت کننده، آزادشهر، 15 آبان 1392.

41- عضو تحریریه فصلنامه ره نامه سیاستگذاری1389 تا 1391.

40-  عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی- ترویجی "علوم و فنون مرزی" از تاریخ 18/4/1392 تا کنون(1400)

41- عضو کارگروه کمیسیون انجمن های علمی ایران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1391-1398.

42- عضو هیات تحریریه فصلنامه چشم انداز رسانه، از زمستان 1392.

42- عضو شورای سیاستگذاری کنفرانس هویت، دانشگاه آزاد اسلامی. واحد رودهن، به شماره  8459/93 مورخ 10/3/93.

43- سردبیر فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه علوم سیاسی از مرداد1393تاکنون(اسفند 1396)

44- عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه مطالعات مرزی، از  پاییز 1392تا 1399.

45- عضو کمیته علمی همایش ملی نقش آموزش در صلح و توسعه پایدار با تاکید بر کشورهای در حال توسعه، انجمن ترویج علم ایران، کمیسیون ملی یونسکو در ایران، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، 19 آبان 1393.

46- عضو کمیته علمی و شورای سیاستگذاری و راهبردی همایش ملی اعتدال، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 28 آبان 1393.

46- مشاور سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران از 22/6/1393تا 1395.

47- عضو کمیته علمی سومین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، تهران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و مجموعه ایوان شمس، 26 و 27 آذرماه 1393.

48- عضو کمیته علمی همایش دیپلماسی هسته ای، هشتمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران با مشارکت 8 نهاد علمی و آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، آذرماه 1393.

49- نماینده هیئت موسس در راه اندازی انجمن علمی مطالعات صلح ایران و کسب موافقت از کمیسیون انجمن های علمی ایران به شماره 205451/3 مورخ 6/11/1393.

50- بنیانگذار و رییس هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران از تیرماه 1394تا کنون(دوره اول و دوم)

50- عضو شورای مشورتی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(ناجا)، از زمستان 1392 تا1396 .

51- عضو هیات تحریریه "ژورنال بین المللی فهم چند فرهنگی و چند مذهبی" ، از می 2015 تا کنون (اردیبهشت 1394)

International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU) ISSN 2364-5369

http://ijmmu.com/index.php/ijmmu/about/editorialTeam

 

52- همکاری علمی- آموزشی در موسسه تحصیلات تکمیلی افغانستان در کابل از 21 ماه مه تا 13 جون 2015 به عنوان مدرس در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، ارائه سخنرانی و راهنمایی پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

53- مدیر گروه سیاست خارجی و روابط بین الملل پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی از 9/3/1394 تا تابستان 1396

54- عضو کمیته علمی هشتمین همایش مجازی بین المللی تحولات جدید ایران و جهان، فروردین 1394

55- عضو تحریریه فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی، از سال 1394 تا کنون(1398)

56- عضو هیات مدیره انجمن مطالعات جهان اسلام. از اردیبهشت 1395 تا  1398.

57- رییس کمیته تدوین سند راهبردی سازمان اسناد و کتابخانه ملی: از زمستان 1394تا تابستان 1395

58- عضو شورای راهبردی سازمان اسناد و کتابخانه ملی؛ ازدوم مرداد 1395 به شماره 9722/95/د

59- عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی- پژوهشی دولت پژوهی از ابتدای سال 1395 تاکنون (1402)

60- عضو کمیته راهبردی طرح مطالعات جامع فرهنگی- اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، از تیرماه 1395تا اسفند 1396.

61- عضو کمیته علمی همایش دولت پژوهی؛ واکاوی نظری ، کاربردی و آسیب شناختی، دانشگاه فردوسی مشهد، اسفند 1395.

62- رئیس و عضو گروه علمی علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای هشتمین جشنواره بین المللی فارابی، شهریور 1395 تا بهمن 1395.

63- مدیر گروه علوم سیاسی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی، از آذر 1395 تا اسفند1398.

64- عضو کمیته علمی همایش سیاستگذاری هویت ملی در ایران؛ ارزیابی، چالش ها و راهکارها، موسسه مطالعات ملی.

65- رئیس و عضو گروه علمی علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای نهمین جشنواره بین المللی فارابی، 1396 .

66- عضو هیات موسس انجمن ایرانشناسی 1396.

67- بازرس هیات مدیره انجمن ایرانشناسی، دوره اول از 24 بهمن 1396.

68- عضویت در تحریریه ماه نامه های: مجله پژوهش ملل، نامه هویت

69= عضو کمیته علمی چهارمین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران با عنوان "چشم انداز صلح در خاورمیانه؛ بحران های نوظهور و سیاست های قدیمی"، تهران، دی ماه 1399.

70- عضو کمیته علمی چهاردهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران با عنوان "ایران و چشم اندازهای تحلیلی امر سیاسی: ایستادن در آستانه قرن نو خورشیدی"، تهران، اسفند 1399.

71- عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی "علم سیاست، مطالعات زنان و آینده". تهران، کتابخانه ملی، بهمن 1399.

72- عضو کمیته علمی "همایش بین المللی تاثیرات منطقه ای و بین المللی ملی شدن صنعت نفت در ایران"، دانشگاه علامه طباطبایی، 17 مارس 2021.

73- عضو  کمیته علمی سومین همایش ملی "دولت پژوهی؛ چه باید کرد؟ راهبردهایی برای فردای ایران"، دانشگاه فردوسی مشهد، 18 اردیبهشت 1400.

74- عضو شورای علمی هشتمین همایش روز ملی علوم اجتماعی با عنوان: "علوم اجتماعی و جامعه، کارکردهای علوم اجتماعی در جامعه مدنی و سیاستگذاری، 17 و 18 آذر 1400.. انجمن جامعه شناسی ایران با همراهی 11 انجمن دیگر در حوزه علوم اجتماعی و دانشگاه بوعلی سینا

75- دبیر علمی پنجمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی انجمن علمی مطالعات صلح ایران با عنوان "دانشگاهیان و صلح آفرینی در منطقه فرهنگی نوروز" تهران، بهمن 1400.

76- دبیر علمی همایش "هویت و سیاستگذاری در ایران"، دانشگاه امام صادق(ع) و موسسه مطالعات ملی، تهران، آذر 1401

 

ز) فعالیت‌های آموزشی :

 27 سال تدریس در حوزه علوم سیاسی

 

   • تدریس دروس

در مقطع کارشناسی

 • تاریخ تحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران 1 و 2  /   تاریخ روابط خارجی ایران 2  /  سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران  /  روش تحقیق  / جنگها، درگیریهای مردمی و قومی، تظاهرات و برخوردهای مسلحانه  /  مطبوعات سیاسی ایران از انقلاب مشروطه به بعد  /  مسایل سیاسی- اقتصادی کشورهای جهان سوم  /  تئوری های انقلاب  /  آشنایی با امور بین‌الملل  /  کاروزی

 

در مقطع کارشناسی ارشد

 • سمینار مسائل کشورهای جهان سوم  /  سمینار تاریخ روابط خارجی ایران با قدرت‌های بزرگ  /  سمینار تاریخ روابط خارجی ایران با کشورهای جهان سوم  /   سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران  /  جامعه شناسی سیاسی  /  روش پژوهش در علوم سیاسی و روابط بین الملل  /  سمینار تحولات سیاسی-اجتماعی ایران1320-1357  /  فلسفه سیاسی انقلاب  /  کاروزی  /  فرهنگ، ملیت و قومیت در خاورمیانه

در مقطع دکتری

 • جامعه‌شناسی سیاسی ایران  /  جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی  /  جامعه شناسی توسعه  /   مسائل توسعه سیاسی ایران  /  آسیب شناسی پژوهش در علوم سیاسی ایران  /  سمینار مسایل سیاسی روز  /   نقد و بررسی نظریات مختلف در جامعه شناسی

 

گذراندن دوره های آموزشی

 • دوره کاربرد نظریه های یادگیری در آموزش
 • دوره نحوه نگارش cv

برگزاری کارگاه های آموزشی

 • پروپوزال نویسی: زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، 15/2/1390
 • پروپوزال نویسی: انجمن علوم سیاسی ایران _ تهران، 22/2/1390 و 3/9/1390
 • دو کارگاه مقاله نویسی علمی: انجمن علوم سیاسی ایران _ تهران، 24/9/1390 و 29/1/1392
 • اجرای دوره آموزشی چشم انداز و بایسته های تعمیق وفاق دولت و ملت در ایران، دفتر آموزش و پژوهش استانداری کرمانشاه، سوم اردیبهشت 1394.
 • برگزاری کارگاه آموزشی " 20 گام اساسی در فهم تحولات قومی"،  چهارشنبه سوم بهمن ۱۳۹۷ در دفتر انجمن علوم سیاسی ایران
 •  تدریس درکارگاه روزنامه نگاری صلح با عنوان "ژورنالیسم صلح در جوامع چند فرهنگی"، انجمن علمی مطالعات صلح ایران و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در سالن گنجینه ساختمان آرشیو ملی 30 خرداد 1398.
 • کارگاه آموزشی دانش افزایی وزارت امور خارجه با عنوان اداره آموزش های دیپلماتیک 29/3/1402
 • مدرسه تابستانی تغییرات فرهنگی، مبانی و زمینه های انقلاب و جنبش های اجتماعی، باشگاه اندیشه، 18 شهریور 1402

 

بنیانگذاری و نهاد سازی

از بنیانگذاران اصلی راه اندازی انجمن علوم سیاسی ایران در بعد از پیروزی انقلاب در سال 1382

بنیانگذاری انجمن علمی مطالعات صلح ایران(1394)

عضو هیئت موسس انجمن ایرانشناسی(1396)

راه اندازی پژوهشنامه علوم سیاسی؛ مسئولیت های مدیر مسئولی و سردبیری و تحریریه(1384)

راه اندازی فصلنامه مطالعات ملی؛ مسئولیت های مدیر مسئولی و عضویت در تحریریه(1378)

 

 

جوائز و افتخارات