دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات

برنامه همایش « فضای مجازی و سیاست »

جمعه, ۶ آبان ۱۳۹۰، ۰۵:۱۸ ق.ظ
برنامه همایش« فضای مجازی و سیاست»افتتاحیهقرائت قرآن                                                                                                 8:30سرود جمهوری اسلامی ایران                                                                         8:35خیرمقدم توسط دکتر ملکی آوارسین                                                                 8:40سخنرانی رئیس انجمن علوم سیاسی ایران: دکتر مجتبی مقصودی                            8:45گزارش همایش توسط دکتر جعفرجمشیدی راد                                                    8:55 کلیپ (5 دقیقه)                                                                                          9:10نشست اولمدیریت نشست: دکتر قاسم افتخاری، دکترحسین سیف زاده، دکترحسین سلیمیدکتر مهدی محسنیان راد / سه نسل شبکه اجتماعی در کشورهای غیر پیشرفته و ...      9:15دکتر محمود سریع القلم / فضای مجازی و شکل گیری افکار عمومی                              9:30دکتر ابوالفضل دلاوری / فضای مجازی، فردیت و سیاست ...                                        9:45دکتر حمید ضیایی پرور / جنگ نرم در فضای شبکه های اجتماعی مجازی                      10:00دکتر محمد منصورنژاد / تعامل سیاست و فضای مجازی: سازنده و یا سوزنده                 10:15دکتر محسن خلیلی / دولت الکترونیک درکشاکش با دموکراسی الکترونیک                     10:30پذیرایی ( به مدت 30 دقیقه)    10:45 نشست دوم مدیریت نشست: دکتر مجتبی مقصودی، دکترملک یحیی صلاحی، دکتر احسان شاکری دکتر احمد نقیب زاده  /  آینده قدرت در فضای مجازی                      11:15                                دکتر حسین سلیمی /  فضای مجازی و دولت فرامدرن     11:30                                          دکتر محمدجواد غلامرضا کاشی /  فضای مجازی و هویت سیاسی در ایران         11:45                 دکتر علیرضا اسمعیل زاد /  امکان فهم سیاست در فضای مجازی 12                                           دکتر احمد سلطانی ن‍ژاد /  فناوری اطلاعات و روابط  بین الملل              12:15                          دکتر حسینعلی نوذری /  سیاست در فضای مجازی : سیالیت، نسبیت و کثرت12:30                  نماز و ناهار ( به مدت 75 دقیقه )       12:45                                                                                      نشست سوم مدیریت نشست: دکتراحمد نقیب زاده، دکترحمید ضیایی پرور، دکتر مهدی محسنیان راد دکتر سیدحسین سیف زاده /  فضای مجازی، طرد دیکتاتوری و ...         14:00                               دکتر طاهره ابراهیمی فر /  تأثیر فضای مجازی و دیجیتالی بر ایجاد و تقویت گفتگو          14:15         دکتر محسن مدیرشانه چی /  دیجیتالیسم، تحول درعمل سیاسی وعلم سیاست...  14:30         دکتر محمد علی قاسمی  /  اینترنت و دموکراسی         14:45                                              دکتر علی کریمی /  بازفهمی مفهوم جامعه و ظهور کنشگران شبکه ای در فضای مجازی  15       دکتر حمیدرضا رحمانی زاده دهکردی /  اینترنت، گشودگی مرزها و ...       15:15                    پذیرایی ( به مدت 30 دقیقه)                                                15:30                                           میزگرد اول: دکتر مجتبی مقصودی  /  دکتر طاهره ابراهیمی فر           دکتر ناصر فرشادگهر /  فضای مجازی و سایبر تروریسم دکتر بهرام نوازنی /   هویت و ساختار ملی در سیاست مجازی         دکتر محمدتقی قزلسفلی /  سیاست رسانه ای؛ چالش فراروی دموکراسی در عصر سیاست مجازی دکتر اصغر داودی / کنشگری و هویت‌یابی انسان در فضای سایبری      میزگرد دوم: دکتر جعفر جمشیدی راد  /  دکتر محمد کاظم سجادپور     دکتر مهدی خلفخانی /  فرصت- های ساختاری در فضای سایبر و تاثیر آن بر جنبشهای اجتماعی دکتر امیر دبیری مهر / دیالوگ مجازی و کنش سیاسی نامتقارن دکتر مسعود مطلبی / اینترنت ابزاری سلطه بخش یا توسعه بخش در عصر جهانی شدن  جمع بندی:  توسط  دبیر علمی همایش دکتر جعفر جمشیدی راد      17:30