دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
چهارمین کنگره ملی روان شناسی اجتماعیابعاد روان شناختی صلحبا همکاری انجمن علمی مطالعات صلح ایرانمهلت ارسال چکیده مقاله: 31 شهریور 1396زمان و مکان برگزاری کنگره: 26 مهر. دانشگاه شهید بهشتیانجمن روان شناسی اجتماعی ایران با همکاری مرکز تحقیقات روانشناسی اجتماعی دانشکده روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کنندمحورهای کنگره:-  زمینه های صلح در روان شناسی اجتماعی-  روان شناسی صلح-  صلح؛ بخشش و گذشت-  صلح؛ خشونت و پرخاشگری-  صلح و روان شناسی بالینی-  صلح و سلامت-  صلح در روان شناسی محیط و شهر-  صلح و گروه های اجتماعی-  صلح در دیدگاه های اسلام -  صلح و زنان-  صلح؛ کودک و نوجوان-  روش های کنترل خشونت و پرخاشگری-  سایر موارد مرتبطنهادهای حامی همایش: انجمن علمی مطالعات صلح ایران، دانشگاه تهران، دانشگاه پیام نور، کمیسیون انجمن های علمی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، انتشارات ارجمند و انجمن روانشناسی ایران